• Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa
  • Yksilöllistä fysioterapiaa

Rekisteriseloste

MÄNTÄN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS OY


TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/19990) 10 ja 24§


___________________________________


1. Rekisterinpitäjä

 

MÄNTÄN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS OY
(0498727-9)
Tehtaankatu 6
35800 MÄNTTÄ

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Veli-Pekka Hyvärinen
vp.hyvarinen@mantanfysikaalinen.fi
p. 03 474 9306
Tehtaankatu 6

35800 MÄNTTÄ

 

3. Rekisterin nimi


Mäntän Fysikaalinen Hoitolaitos Oy:n henkilötietorekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 
Rekisteri sisältää asiakkaan käynti-, hoito- ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään Diarium
asiakastietojärjestelmään. Sähköisistä potilastietojärjestelmistä on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma.
Henkilötietolain (523/99) mukaan on annettava tieto rekisteröidylle.
Henkilötietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

 

5. Rekisterin tietosisältö


Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten.
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kerääntyy myös terapeutin suorittamien toimintojen mukaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Jos rekisteröity tulee lääkärin lähetteellä, lähettäneelle lääkärille voidaan lähettää palaute rekisteröidyn hoidosta.


Palaute pitää sisällään mahdollisesti:

· Rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus

· Alkutilanne / tulosyy

· Terapeuttien toteuttamat tutkimukset

· toiminnallinen diagnoosi

· Fysioterapiasuunnitelma ja toteutus

· Lopputilanne ja jatkosuunnitelma

· Rekisteröidyn oman arvion omasta hyvinvoinnista ennen ja jälkeen palvelun

Tietoja voidaan luovuttaa Mäntän Fysikaalinen Hoitolaitos Oy:ssä rekisteröityneiden terapeuttien välillä, mikäli hoitosuhde sitä edellyttää.

Tietojen luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaaatteet


A. Manuaalinen aineisto

Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.


B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan ylläpitämään tietokantaan. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä palomuurein ja muin teknisin toimenpitein. Mäntän Fysikaalinen Hoitolaitos Oy: henkilökunnalla ei ole käyttäjätunnuksia, joilla tietoja voisi selata muualta kuin ohjelman kautta. Jokaisesta lomakkeen avauksesta tallentuu tietokantaan merkintä siitä, kuka katsoi henkilön tietoja. Työntekijöiden käyttöoikeudet asiakasrekisteritietoihin on määritetty siinä laajuudessa kuin
työtehtävät sitä edellyttävät.

 

10. Tarkastusoikeus


Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnön voi esittää
henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.
Henkilötietojen tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamisvaatimuksen voi
esittää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena
rekisterin ylläpitäjälle.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä Mäntän Fysikaalinen Hoitolaitos Oy:n
lähettästä tietoa yrityksen toiminnasta.
Lisäksi rekisteröity voi kieltää terapeuttia lähettämästä hänelle sähköpostia. Kieltäytymisen voi
ilmoittaa samalla kun antaa henkilötietonsa tai jälkikäteen henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai ilmoittamalla kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.